Công nghệ CAD/CAM – Giáo trình hướng dẫn công nghệ CAD/CAM
Đánh giá bài viết

Giáo trình công nghệ  CAD/CAM này là tài liệu được xây dựng dựa trên cuốn “Điều khiển số và CAM”và tập 1 cuốn “CAD/CAM” hơn nữa là những ý kiến của người đọc phản hồi lại 2 cuốn sách trên nên giáo trình CAD/CAM này đã được ra đời.

công nghệ cad/cam

Khi biên soạn các giáo trình CAD/CAM vấn đề được quan tâm nhất là cơ sở lý luận của vấn đề, tránh dựa vào phiên bàn cụ thể của một ngôn ngữ nào. Giáo trình CAD/CAM này gòm 6 chương:
– Điều khiển số truyền thống
– Lập trình cho máy CNC
– Điều khiển bằng máy tính trong NC
– Công nghệ Robot
– Công nghệ nhóm
– Lập quy trình công nghệ có máy tính trợ giúp

CAD/CAM là công nghệ dựa trên cơ sở máy tính ố, nội dung rất rộng là nên tảng của các nhà máy tự động tích hợp với máy tính trong tương lai. Cuốn sách này chỉ là một phần nhỏ, nhưng rất quan trọng trong công nghệ CAD/CAM.

công nghệ cad/cam