Dự toán công trình – Tổng hợp mẫu dự toán công trình xây dựng
Đánh giá bài viết

Dự toán công trình là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lí vốn khi đầu tư xây dựng công trình. Cũng có thể hiểu một cách khác dự toán công trình là toàn bộ chi phí xây dựng công trình trước khi thi công được xác định trên cơ sở các số liệu dự kiến trước của công trình và các hướng dẫn phương pháp xác định.

Businessman working in the office

 

A. Mục đích của dự toán

 • Giúp chủ đầu tư biết dự trù số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng
  mục công trình mà mình kỳ vọng.
 • Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng.
 • Tìm ra một căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư.
 • Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, quyết toán.

B. Vai trò của dự toán

 •  Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.
 • Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư, thuyết phục ngân hàng đầu tư, cấp phát vốn
  vay.
 • Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình:
  – Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;
  – Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán khi chỉ định thầu.
 • Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn
  các phương án thiết kế xây dựng.

C. Nguyên tắc xác định dự toán

 • Tính đúng, tính đủ, không trùng lặp chi phí, phù hợp nội dung chi phí (cơ cấu
  chi phí) và tuân thủ theo các quy định (khi lập dự toán xây dựng công trình vốn nhà
  nước).
 • Có nội dung công việc là có chi phí (quan trọng là người lập dự toán biết tính
  toán và đưa chi phí đó vào đâu)

 

technicalvn