Giải tích mạng điện – Giáo trình giải tích mạng điện
Đánh giá bài viết

Giải tích mạng điện là một môn học còn có tên gọi “Các phương pháp tin học ứng dụng trong tính toán hệ thố ng điện”. Trong đó, đề cập đến những bài toán mà tất cả sinh viên ngành hệ thống nào cũng cần phải nắm vững. Vì vậy, để có một cách nhìn cụ thể về các bài toán này, giáo trình đi từ kiến thức cơ sở đã học nghiên cứu lý thuyết các bài toán cũng như việc ứng dụng chúng thông qua công cụ máy vi tính. Phần cuối, bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, công việc mô phỏng các phần mục của bài toán đã được minh hoạ.

giải tích mạng điện

Nội dung giáo trình giải tích mạng điện gồm 2 phần chính:
I. Phần lý thuyết gồm có 8 chương.
1. Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng.
2. Phương pháp số dùng để giải các phương trình vi phân trong giải tích mạng.
3. Mô hình hóa hệ thống điện.
4. Graph và các ma trận mạng điện.
5. Thuật toán dùng để tính ma trận mạng.
6. Tính toán trào lưu công suất.
7. Tính toán ngắn mạch.
8. Xét quá trình quá độ của máy phát khi có sự cố trong mạng.
II. Phần lập trình: gồm có bốn phần mục:
1. Xây dựng các ma trận của 1 mạng cụ thể
2. Tính toán ngắn mạch.
3. Tính toán trào lưu công suất lúc bình thường và khi sự cố.
4. Xét quá trình quá độ của các máy phát khi có sự cố trong mạng điện.

a