Mục đích của giáo trình kết cấu bê tông cốt thép nâng cao này là là phát triển một kiến thức chuyên sâu về công trình tông cốt thép chủ yếu dựa trên các phương pháp phát triển mới và áp dụng gần đây ở các nước tiên tiến Âu Mỹ (tiêu chuẩn Mỹ ACI 318, tiêu chuẩnn châu Âu Eurocode 8). Mục tiêu chính sẽ là các hiểu biết về chế độ làm việc, phân tích và thiết kế các thành phần, kết cấu, và hệ thống thường dùng trong công trình bê tông cốt thép xây dựng. Ngoài ra, phân tích động đất và phương pháp thiết kế chống động đất cũng được giới thiệu ở mức độ khái quát trong giáo trình bê thông cốt thép nâng cao

giaotrinhbetongcothep

 

Cơ sở giáo trình tông cốt thép nâng cao này là các bài giảng cho học viên cao học – CIE 525 Reinforced Concrete Structures -ncủa Prof. Andrew Whittaker (Buffalo University, N Y, USA, 2001). N ội dung chương 12 giới thiệu chương trình CAST tính giàn ảo – Computer Aided Strut and Tie – của Prof. Daniel A. Kuchma (University of Illinois at Urbana Champaign, IL, USA). Nội dung chương 13-15 tham khảo bài giảng – CE 243A Behavior and Design of RC Elements- của Prof. John Wallace (California University, CA, USA).

betongcotthep

Các chủ đề trong giáo trình kết cấu bê tông cốt thép nâng cao   trình bày bao gồm:
-  Các phương pháp thiết kế
-  Vật liệu bê tông cốt thép
– Phân tích mômen-độ cong
– Phân tích đường chảy dẻo (yieldline analysis) của tấm sàn
- Phương pháp dải (strip-method) trong phân tích tấm sàn
–  Mô hình “giàn ảo” (strut and tie) trong thiết kế BTCT
–  Chế độ làm việc của BTCT chịu tải gây uốn, tải dọc trục, và tải gây cắt
-  Phân tích và thiết kế công trình chống động đất

images