Giáo trình lưới điện được biên soạn trên cơ sở kinh nghiệm giảng dảy lâu năm đào tạo hệ cử nhân cao đẳng kỹ thuật và kỹ sư ngành hệ thống điện. Trọng tâm của cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản của lưới điện. Sinh viên cần phải nắm được các phương pháp chọn dây dẫn, phân tích kinh tê lưới điện vằ nắm được các vấn đề chủ yếu trong vận hành lưới điện: điều chỉnh điện áp, giảm tổn thất điện năng…. Về lưới điện phức tạp và đường dân siêu cao áp, cuốn sách chỉ nêu qua để sinh sinh viên nắm được khái niệm cơ sở.

giáo trình lưới điện

do phần lớn cử nhân cao đẳng kỹ thuật ngành Hệ thống điện sẽ làm việc trực tiếp với lưới phân phối điện, nên các vấn đề lưới điện được trình bày cụ thể, chi tiết giúp người học nắm vững kiến thức để áp dụng vào thực tế. Nội dung của giáo trình là:

Chương 1: Khái niệm về lưới điện
Chương 2: Sơ đồ thay thế và thông số lưới điện
Chương 3: Đặc tính truyền tải điện năng
Chương 4: Tính toán chế độ xác lập của lưới phân phối
Chương 5: Tính toán hệ thống và lưới truyền tải
Chương 6: Tính toán tiết diễn dây dẫn trong thiết kế lươi điện – Khái quát về quy hoạch thiết kế lưới điện
Chương 7: Vận hành lưới điện

Giáo trình lưới điện này nhằm phục vụ cho hệ cữ nhân cao đẳng ngành Hệ thống điện nhưng cũng rất cần thiết cho các kỹ sử, giáo viên và cán bộ đang công tác trong ngành điện.

technicalvn