Thủy khí kỹ thuật ứng dụng nghiên cứu các qui luật cân bằng và chuyển động của chât lỏng, nghiên cứu tác dụng của chất lỏng lên vật chất ngập trong chất lỏng tỉnh hay chuyển động và nghiên cứu ứng dụng các kết quả và sản xuất và đời sống.

Đối với nghiên cứu là chất lỏng còn được gọi là nước. Các kế quả nghiên cứu được áp dụng cho chất khí. Kim loại nóng chảy và hỗn hợp thủy lực, được gọi chung là các chung là các chất lỏng newton. các bài toán chất lỏng ở trạng thái tĩnh được trình bày tron gphafn tĩnh học chất lỏng, các bài toàn chuyển động của chất lỏng được nghiên cứu trong phần động lực học chất lỏng. Trong quá trình nghiên cứu thủy khí ứng dụng phải kết hợp chặc chẽ giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm

Việc nghiên cứu lý thuyết bắt đầu từ việc quan sát hiện tượng và mô tả bằng mô hình cơ học, vật lý toán học. Khi nghiên cứu một vấn đề, chúng ta cần phải vận dụng các nguyện lý cơ bản của cơ khí và vật lý, ngoài ra phải kết hợp chặc chẽ kiến thức toán học, cơ lý thuyết, vật lý và nhiệt động kỹ thuật….Dôi khi phải kiểm tra bằng kết quả nghiên cứu lý thuyết bằng thực nghiệm trên mô hình. Việc nghiên cứu bằng thực nghiệm đóng vai trò hết sức qua trọng vì nó bổ xung cho lý thuyết. Trong một số lĩnh vực nó là phương pháp chủ yếu để làm cơ sở lý thuyết, ví dụ như nghiên cứu dòng rối….

Để đơn giản cho việc nghiên cứu lý thuyết người ta thường bắt đầu từ chất lỏng lý tưởng sau đó mở rộng ra chất lỏng thực. Nghĩa là phải xét đến ảnh hưởng của tính nhớt, tính nén,….của chất lỏng. Trong nghiên cứu lý thuyết người ta thường tách khỏi chất lỏng một phân tố lỏng có hình dạng tùy ý và có các tính chất cơ – lý như toàn bộ chất lỏng. Cần lưu ý rằng mỗi phần tử lỏng dù có kích thước nhỏ đến đâu thì cũng có kích thước lớn hơn rất nhiều so với kích thước phân tử và nó chứa một khối lượng lớn phân tử. Môi trường chất lỏng được coi là gồm vô số phân tử lỏng phân bố liên tục. Với khái niệm phân tố lỏng cho phép chúng mở rộng môi trường chất lỏng như trường vật lý để có thể ứng dụng các quy luật động học và động lực học của cơ học để nghiên cứu chuyển động của chất lỏng. Vì thế những đại lượng đặc trưng động học và động lực học của chất lỏng có thể biểu diễn bằng các hàm liên tục đối với tọa độ không gian và thời gian