Giáo trình trang bị điện – điện tử cầu trục và cần trục
Đánh giá bài viết

Trang bị điện – điện tử cần trục và cầu trục là giáo trình phân tích động lực học phục vụ cho việc xác đinh cấu trúc và phương pháp điểu khiển cụ thể của cần trục và cầu trục đang sử dụng trong thực tế đông thời trình bày một số phương pháp cụ thể để điều khiển đang được sử dụng trong thực tế. Những vấn đề tính toán, chọn công suất động cơ hoặc đồ thị phụ tải đã được trình bày một các rât cụ thể trong giáo trình :”Trang bị điện – điện tử cầu trục và cần trục” do bộ môn tự động hóa biện soạn.

trangbidiencantrucj

Giáo trình” Trang bị điện – điện tử cầu trục và cần trục” được chia ra làm 2 phần:
– Phần thứ nhất: Phân tích động lực học các cơ cấu cầu trục, cần trục điển hình
– Phần thứ hai: Trang bị điện – điện tử tròn các cầu trục và cần trục

Giáo trình “Trang bị điện – điện tử cầu trục và cần trục” dành cho sinh viên ngành tự động hóa, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo có kỹ sư các ngành liên quan

images