Kiến thức về chuyển mạch và định tuyến bao gồm: Môi trường làm việc, giao thức, phương thức làm việc của các thiết bị chuyển mạch, các đánh địa chủa IP và nhận lớp địa chỉ IP; kỹ thuật định tuyến tĩnh, định tuyến động và giao thức định tuyến động cũng như cách thức cấu hình và quản lý các thiết bị đinh tuyến trong môi trường mạng……

chuyển mạch và định tuyến

Với mục đính trang bị những kiến thức cho các sinh viên đang theo học trong lĩnh vực về mạng máy tính nên giáo trình “Chuyển mạch và định tuyế” đã được xây dựng. Giáo trình “chuyển mạch và định tuyến” gồm 11 chương:

Phần 1: Chuyển mạch
– Chương 1: Tổng quan về mạng nội bộ – LAN
– Chương 2: Vận hàng thiết bị trong mạng lAN
– Chương 3: Mạng nội bộ ảo – VLAN
– Chương 4: Giao thức cây bao phủ (Spaning Tree Protocols)

Phần 2: Định tuyến
– Chương 5: Địa chỉ IP và phân mạng con
– Chương 6: Vận hành Router Cisco
– Chương 7: Định tuyến tỉnh và con đường kết nối trực tiếp
– Chương 8: Chính sách kiểm soát truy cập
– Chương 9: Giao thức địn tuyến

Chương 10: Định tuyến trên hệ thống có phân chia mạng con với mặt nạ mạng thay đổi
Chương 11: Cấu hình kết nối mạng diện rộng – WAN

Cuốn sách “chuyển mạch và định tuyến” này sẽ mang lại cho sinh viên năm bắt được các nguyên tắt cơ bản về chuyển mạch và định tuyến cũng như các thức vận hành quản trị cho các thiết bị trong môi trường mạng LAN trên thực tế các doanh nghiệp.

chuyển mạch và định tuyến