Kỹ thuật điện tử – Giáo trình kỹ thuật điện tử đầy đủ
Đánh giá bài viết

Kỹ thuật điện tử và tin học là một ngành mũi nhọn mới phát triển. Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn (so với các ngành khoa học khác), từ khi ra đời tranzito (1948), nó đã có những tiến bộ nhảy vọt, mang lại nhiều thay đối lớn và sâu sắc trong hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống, dần trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất của cách mạng kỹ thuật trình độ cao (mà điểm trung tâm là tự động hóa từng phần hoặc hoàn toàn, tin học hoá, phương pháp công nghệ và vật liệu mới).

kỹ thuật điện tử

 

Để bước đầu làm quen với những vấn đề cơ bản nhất của ngành mang ý nghĩađại cương, chương mở đầu sẽ đề cập tới các khái niệm cơ sở nhập môn và giới thiệu cấu trúc các hệ thống kỹ điện tử điển hình.

Giáo trình “Kỹ thuật điện tử” dành cho sinh viên ngành điện và các ngành liên quan, đây cũng là môn học bắc buộc dành cho sinh viên ngành điện. Giáo trình này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ trong ngành kỹ thuật điện tử

kỹ thuật điện tử