Tài liệu tiếng anh kỹ thuật ngành đóng tài và đăng kiểm
Đánh giá bài viết

tienganhnganhtaubien

Tiếng anh kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm giúp cho cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến đóng tàu, khái thác tàu biển và đăng kiểm khi sử dụng tài liệu tiếng anh trong công tác của mình. Cuốn sách tiếng anh kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm này được xây dựng giựa trên các tài liệu đăng kiểm của Nhật Bản, hệ thống thuật ngử Anh -Việt dùng trong các qui phạm phân cấp và đóng tàu biển, các Công ước quốc tế về an toàn tàu biện đăng kiểm Việt Nam.

tienganhkythuatdongtau
Tài liệu tiếng anh kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm với hơn 100 trang hình vẽ kèm theo chú thích bằng tiếng anh và tiếng Việt, tài liệu này bao gồm hầu hết cac thuật ngữ Anh-Việt của các bộ phận chủ yếu trên các loại tàu biển.

Link download tài liệu tiếng anh kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm: Click Here