Tính toán tiết diện bê tông cốt thép là một trong những phần tướng đối quan trọng của việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. Chứa đựng nhiều vấn đề phức tạp và quan trọng như cột chịu nén lệch tâm; cột có tiết diện xiên hoặc chữ T… Những vấn đề về tính toán tiết diện cột tuy được đề cập nhiều trong tiêu chuẩn thiêt kế cũng như trong một số giáo trình và sách tham khảo nhưng thường được trình bày dưới dạng nguyên lý ít được chi tiết hóa, cự thể hóa để có thể vân dụng trục tiếp. Ngay cả những vấn đề đơn giản nhất như là tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phằng đã được giới thiệu nhiều ở các tài liệu khác nhưng cũng chưa được làm sáng tỏ

betongcotthep

Đây là tài liệu tham khảo mà một số nội dung vượt ngoài chương trình đại học thông thường. Những vấn đề chủ yếu khảo sát và tính toán theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Tuy vậy những vẫn có một số vấn đề khác được mở rộng, giới thiệu theo nhiều quan điểm khác nhau nhằm giúp người đọc có thể hiểu rõ hơn.

Trong khi thiết kế các công trình, nhiều kỹ sư cũng như các sinh viên thường gặp những vấn đề khó khăn và cần yêu cầu giải đáp trong lĩnh vực về thiết kế tính toán tiết diện cột bê tông thì tài liệu này sẽ giải quyết được các vấn đề đó.

images