Việc áp dụng tiêu chuẩn mới 22TCN 272-05, có tham khảo tiêu chuẩn AASHTO LRFD 2002 trong tính toán thiết kế các kết cấu cầu nói chung và dầm thép liên hợp nói riêng còn gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn đối với sinh viên ngành xấy dựng cầu đường. Để giúp các sinh viên có tài liệu tham khảo, học tập áp dụng các Tiêu chuẩn này vào tính toán cầu dầm liên hợp, nhà xuất bạn xaayd dụng đưa ra cuốn sách “Tính toán cầu cầm liên hợp”

Nội dung gồm 3 phần:
– Phần 1: Giới thiệu chung
– Phần 2: Thiết kế cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn theo tiêu chuẩn Việt Nam
– Phần 3: Thiết kế cầu dầm thép liên hợp hai nhịp liên tục

Đối tượng chính là các sinh viên ngành xây dựng cầu đường, để học tập, làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra, sách dùng cho các cán bộ giảng dạy và những người qua tâm đến linhc vực này